Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị Thiết bị

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

fluconazol

fluconazol pris

A. CHỨC NĂNG:
    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.
B. NHIỆM VỤ:
1. Đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Tổ chức quản lý chặt chẽ nhà cửa, kho tàng, đất đai, ao hồ, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuân viên trường quản lý.
3. Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.
4. Thực hiện quản lý, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
5. Mua sắm cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành.
6. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường.
7. Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đầy đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường như nước uống, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh...
8. Báo cáo Hiệu trưởng tình hình sử dụng giảng đường theo học kỳ. Kiến nghị nhà Trường về việc bố trí, sắp xếp hệ thống giảng đường nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả. Thông báo kịp thời yêu cầu về việc sửa chữa giảng đường cho các đơn vị chức năng.
9. Thực hiện vệ sinh công cộng khu vực giảng đường và khu vực làm việc.
10.Thường trực các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bán, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của trường. Thường trực các ban Phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Trường.
11. Quản lý hộ khẩu trong khu tập thể của Trường và khu ký túc xá sinh viên.
12. Tổ chức quản lý chăm sóc cây xanh trong khuân viên Trường.
13. Thực hiện việc vệ sinh công cộng các khu nhà làm việc và các khu công cộng khác được giao.
14. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản, quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.
15. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự và là đầu mối đại diện cho cá nhân quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. đề xuấtnhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của phòng theo đúng quy định hiện hành.
16. Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong phòng.
17. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức lao động của phòng quản lý.
18. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.
19. Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công.

Clever Academy

Luyện thi SAT

Luyện thi SSAT

Luyện thi IELTS

Luyện thi TOEFL

Luyện thi GMAT

Luyện thi GRE

Luyện thi ACT