Thông báo Về việc tạm ngừng cấp điện

Ngày đăng: 28/10/2011 9:3:40

fluconazol

fluconazol pris

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 55/TB-ĐHKTQD-QTTB

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng cấp điện

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Thông báo số 424/TB-PC HBT ngày 26/10/2011 của Điện lực Hai Bà Trung về việc tạm ngừng cấp điện, Phòng Quản trị thiết bị xin thông báo như sau:
1. Lịch ngừng cấp điện: từ 9h00 đến 11h00 ngày 02/11/2011.
2. Địa điểm ngừng cấp điện: Nhà 5 (từ tầng 2 đến tầng 4), Nhà 9, Nhà 14, Trung tâm dịch vụ và các giảng đường trong Trường.
3. Lý do ngừng cấp điện: vệ sinh công nghiệp, sửa chữa đường dây, thay phao báo dầu và xử lý các thiết bị vận hành không an toàn.
Phòng Quản trị thiết bị xin thông báo tới các đơn vị để biết và có kế hoạch sắp xếp, điều chỉnh thời gian làm việc.
Mọi ý kiến cần trao đổi xin liên hệ số điện thoại: máy lẻ 5855.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: QTTB.

TRƯỞNG PHÒNG QTTB

.

(Đã Ký)

Ths. Vũ Anh Trọng

 

File đính kèm