Thông báo V/v :Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị, CSVC năm 2012

Ngày đăng: 06/12/2011 15:32:32

cipramil alkohol

cipramil in pregnancy halsbranddiat.website cipramil qt

fluconazol

fluconazol pris

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1221 /KTQD-QTTB

---------------------------

V/v: Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị, CSVC năm 2012

Hà nội, ngày  06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong trường

 

          Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu về việc xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa  trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2012.
Phòng Quản trị thiết bị kính đề nghị các khoa, phòng ban lập kế hoạch chi tiết nhu cầu đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất của đơn vị mình theo phụ lục số 01 và 02 (có mẫu kèm theo và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử cấp 2 của phòng QTTB) và gửi về phòng Quản trị thiết bị trước ngày 11 tháng 12 năm 2011 tại phòng 113 nhà 7 cho đồng chí Nguyễn Lan Hương, điện thoại nội bộ 5728 – DĐ: 0914504455.
Căn cứ bảng kế hoạch của các đơn vị, Phòng QTTB xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2012 trình Ban giám hiệu phê duyệt để phân bổ nguồn vốn và tiến độ đầu tư thực hiện.
Phòng QTTB kính đề nghị tất cả các đơn vị gửi bản kế hoạch này đúng thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không gửi đúng thời hạn trên coi như không có nhu cầu đầu tư cải tạo sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất năm 2012.
Xin chân thành cảm ơn./
         


Nơi nhận:

TL.HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi

TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: TH, QTTB.

 

 

 

(Đã ký)

 

Ths. Vũ Anh Trọng

 

Các file đính kèm:

Phụ luc 1 va 2.xls