Thông báo Về công tác an toàn phòng chống cháy nổ và quản lý tài sản trong dịp tết nguyên đán 2012

Ngày đăng: 11/01/2012 9:23:39

fluconazol

fluconazol pris

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-------------------------------------------
Số: 26/TB - KTQD-QTTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------------
                  Hà Nội, ngày 10  tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO
Về công tác an toàn phòng chống cháy nổ và
quản lý tài sản trong dịp tết nguyên đán 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Để tổ chức đón xuân Nhâm Thìn 2012 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị trong trường thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ và quản lý tài sản tại đơn vị mình như sau:
        1. Bắt đầu từ thứ bảy, ngày 21 tháng 01 năm 2012 (tức ngày 28 tháng chạp năm Tân Mão).CácĐơn vị cần kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, tài sản trang thiết bị và toàn bộ thiết bị điện của đơn vị mình trước khi nghỉ.
       2. Kiểm tra toàn bộ hệ thống khoá cửa và dán niêm phong toàn bộ cửa đi và cửa sổ các phòng làm việc của đơn vị mình.
       3. Tổng vệ sinh nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ, cử cán bộ trực khi có những vấn đề đột xuất phát sinh.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Lưu TH, QTTB.

 KT. HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Phan Công Nghĩa