Thông báo V/v: Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị năm 2012

Ngày đăng: 11/01/2012 16:47:34

fluconazol

fluconazol pris

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

--------------------------

Số: 02/TB-QTTB-ĐHKTQD
V/v:  Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị năm 2012.

                 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu, phòng Quản trị thiết bị đã tập hợp kế hoạch cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị năm 2012 của các đơn vị trong Trường. Hiện nay, phòng QTTB đã xây dựng xong báo cáo tổng thể kế hoạch năm 2012 trình Ban giám hiệu phê duyệt việc phân bổ nguồn vốn và tiến độ đầu tư.
Vì vậy, công tác cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
Phòng QTTB xin thông báo cho các đơn vị được biết và thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 2012.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                             

 

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QTTB

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TH, QTTB.

 

(Đã ký)

 

Ths. Vũ Anh Trọng