Thông báo V/v: Thay đổi biển số phòng học tại tầng 4 GD D

Ngày đăng: 13/01/2012 18:9:56

fluconazol

fluconazol pris

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
 PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
-------------------------------------------
Số 03  /CV-KTQD- QTTB
V/v; Thay đổi biển số phòng học
 tại tầng 4 GD D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012.

 

Kính gửi:    Các đơn vị trong trường


          Trong thời qua Nhà trường tiến hành sửa chữa lại các phòng học tại tầng 4 giảng đường D.
          Để thuận tiện cho giáo viên và sinh viên khi sử dụng giảng đường phòng Quản trị - Thiết bị đã tiến hành lắp lại biển số các phòng học tại tầng 4 giảng đường D cụ thể như sau:

Số phòng học cũ
Tại tầng 4

Số phòng học mới
(Thay đổi)

Số lượng chỗ ngồi

D401

D401

88

D403

D402

120

D405

D403

120

D406

D404

60

D407

D405

60

          Phòng Quản trị - Thiết bị xin thông báo đến các Quý phòng, khoa và các Viện đào tạo được biết để cùng phối hợp xếp lịch học và thông báo đến giáo viên,  sinh viên được biết.
Xin chân thành cảm ơn.


Nơi nhận:

TL.HIỆU TRƯỞNG

   - Như kính gửi

TRƯỞNG PHÒNG QTTB

   - Lưu TH, QTTB.

 

 

(Đã ký)

 Ths. Vũ Anh Trọng