Thông báo V/v: Phân vị trí các ô quảng cáo

Ngày đăng: 23/05/2012 16:7:26

fluconazol

fluconazol pris

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
---------------------------------------------------------
Số:…………/ĐHKTQD-QTTB
V/v: Phân vị trí các ô quảng cáo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Thực hiện chủ trương của Nhà Trường, về việc đặt biển đăng tải thông tin cho các đơn vị và quảng cáo các chương trình đào tạo của các đơn vị tại đường Trần Đại Nghĩa. Hiện nay Phòng Quản trị đã tiến hành xong công tác lắp đặt và phân khu vực, đánh số các vị trí được đặt biển quảng cáo và các đơn vị trong Trường đã đăng ký xong nhu cầu đặt biển quảng cáo của đơn vị mình.
Phòng QTTB đã sắp xếp lại vị trí đặt biển quảng cáo của các đơn vị trên cơ sở cân đối nhu cầu giữa các đơn vị và ưu tiên các đơn vị có các chương trình đào tạo. Để tiếp tục tiến hành công tác này và bàn giao vị trí các ô quảng cáo cho các đơn vị tự quản lý và sử dụng. Nhà trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện việc gắn nội dung thông tin của đơn vị mình và các chương trình đào tạo vào các vị trí ô quảng cáo đã được cấp (kèm theo danh sách phân bố vị trí các ô)..
Thời gian hoàn thành việc đăng tải các nội dung thông tin của đơn vị mình trên biển thông tin là hết ngày 30/5/2012.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TH, QTTB.

 

 

 

GS.TS Phan Công Nghĩa

 

 


DANH SÁCH PHÂN BỔ VỊ TRÍ CÁC Ô QUẢNG CÁO
 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG TẠI ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

TT

Tên đơn vị

Số ô

Vị trí các ô

Ghi chú

1

Phòng Công tác chính trị & quản lý SV

04

số 4, 5, 31, 32

 

2

Viện Quản trị kinh doanh

03

số 10, 15, 33

 

3

Viện Đào tạo Quốc tế

03

Số 2, 21, 30

 

4

Trung tâm đào tạo liên tục

02

số 16, 17

 

5

Trung tâm đào tạo từ xa

02

số 18, 26

 

6

Nhà xuất bản

02

số 14, 19

 

7

Viện công nghệ TT kinh tế

02

số 8, 25

 

8

Chương trình tiên tiến, CLC& Pohe

02

số 34, 35

 

9

Khoa Du lịch

02

số 39, 40

 

10

Viện đào tạo sau đại học

02

số 27, 28

 

11

Trung tâm dịch vụ HTĐT

02

số 9, 37

 

12

Viện Chính sách công & Quản lý

02

số 6, 41

 

13

Khoa Toán kinh tế

02

số 3, 24

 

14

Viện Dân số

02

số 11, 42

 

15

Trung tâm tư vấn Khoa Thương mại & KDQT

02

số 7, 22

 

16

Khoa Khoa học quản lý

02

số 1, 36

 

17

Trung tâm ngoại ngữ kinh tế

01

số 20

 

18

Trung tâm BD ĐTTV đầu tư

01

số 29

 

19

Trung tâm BD tư vấn Pháp luật

01

số 23

 

20

Viện NC Kinh tế & Phát triển

01

số 13

 

21

Khoa Luật

01

số 12

 

22

Viện NH-TC

01

số 38

 

 

Tổng số ô

42