Thông báo V/v Trang bị hệ thống Âm thanh trợ giảng tại các phòng học giảng đường Phương Nam 2

Ngày đăng: 31/08/2012 10:53:59

fluconazol

fluconazol pris

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
--------------------------------

Số: 888/TB-QTTB
V/v Trang bị hệ thống Âm thanh trợ giảng tại các phòng học giảng đường Phương Nam 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:    CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

 Trên cơ sở các thông tin góp ý của cán bộ giảng dạy tại khu vực giảng đường Phương Nam 2 và chỉ đạo của Ban Giám hiệu thực hiện chủ trương triển khai lắp đặt hệ thống Âm thanh trợ giảng, tại các phòng học. Phòng Quản trị -Thiết bị đã nhanh chóng triển khai trang bị hoàn chỉnh hệ thống âm cho các phòng học.
Hiện nay các thiết bị âm thanh tại 23 phòng học lớn tại giảng đường Phương Nam 2 đã được trang bị, bàn giao xong và đưa vào sử dụng.
Để đảm bảo cho nhu cầu sử dụng, bảo quản và quản lý hệ thống Âm thanh của các giảng đường trong toàn khu vực Giảng đường Phương Nam. Phòng Quản trị - Thiết bị chúng tôi xin thông báo đến các đơn vị, giáo viên có nhu cầu sử dụng thiết bị âm thanh trợ giảng, xin liên hệ với nhân viên trực tại các giảng đường.
Mặc dù hệ thống các thiết bị đã được chạy thử và nghiệm thu bàn giao, nhưng vẫn đang trong thời gian theo dõi, điều chỉnh kỹ thuật.
Vì vậy  lưu ý các đơn vị, giáo viên khi sử dụng các thiết bị trên nếu có trục trặc gì xin gọi cán bộ kỹ thuật tại phòng trực hoặc ghi vào sổ góp ý Giảng đường để phòng Quản trị - Thiết bị chúng tôi nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập.
Xin trân trọng cám ơn!           

 

 

Nơi nhận:
     + Như kính gửi
     + Lưu TH, QTTB

                                                                    

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ - TB

    

 

(Đã ký)

 

Ths.Vũ Anh Trọng