Thông báo V/v: Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị, CSVC năm 2013

Ngày đăng: 12/11/2012 11:24:46

fluconazol

fluconazol pris

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ
Số: 1178/QTTB
V/v: Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm,
sửa chữa thiết bị, CSVC năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 11 năm 2012

Kính gửi:  Các đơn vị trong trường

          Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu về việc xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa  trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2013;

Phòng Quản trị thiết bị kính đề nghị các khoa, phòng ban lập kế hoạch chi tiết nhu cầu đầu tư mới, cải tạo sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất của đơn vị mình theo phụ lục số 01 và 02 (có mẫu kèm theo) về phòng Quản trị thiết bị trước ngày 15 tháng 11 năm 2012 tại phòng 115 nhà 7 cho đồng chí Trần Thị Thu HIền, điện thoại nội bộ 5734.

Căn cứ bảng kế hoạch của các đơn vị Phòng QTTB xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư, mua sắm, sửa chữa  trang thiết bị và cơ sở vật chất năm 2013 trình Ban giám hiệu phê duyệt để phân bổ nguồn vốn và tiến độ đầu tư;

Phòng QTTB Kính đề nghị tất cả các đơn vị gửi bản kế hoạch này đúng thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không gửi đúng thời hạn trên coi như không có nhu cầu đầu tư năm 2013.

Xin chân thành cảm ơn./

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: TH, QTTB.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QTTB

 

Ths. Vũ Anh Trọng

 

Các file đính kèm:

PHỤ LỤC1, 2.xls